Skip to content

Wie zijn we

Villa des Roses is een rendez-vous hotel gelegen te Harelbeke. Onze website is: https://villadesroses.be.

U gaat automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen door deze website te bezoeken.

Algemene voorwaarden

 • De Belgische wet verbied het om te roken in eender welk deel van het gebouw. Het gebruik van drugs is strikt verboden. Wanneer overtreding optreed, is Villa des Roses niet aansprakelijk, kan zij een schadevergoeding eisen en de reservatie annuleren zonder recht op een terugbetaling.
 • Elke schade toegebracht tijdens het verblijf, gestolen of vermiste goederen zullen aan u in rekening worden gebracht.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het gebouw.

Terms & conditions

Disclaimer

Villa des Roses heeft alle inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, maar geeft geen garantie, zowel expliciet als impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Het kan technische onjuistheden en typografische fouten bevatten, waaronder maar niet beperkt tot onjuistheden met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid die van toepassing zijn op uw transactie. Villa des Roses aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke onjuistheden, fouten of schade die direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website. Villa des Roses heeft het recht om de inhoud te wijzigen om te voldoen aan eventuele veranderingen in nationale of internationale wetten, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, partners of gebruikers. Villa des Roses behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen, correcties, annuleringen en/of verbeteringen aan te brengen in de inhoud en informatie die op deze website wordt gegeven, evenals in de producten en programma’s die in dergelijke informatie worden beschreven, inclusief na bevestiging van een transactie. De website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden gecontroleerd. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze websites kunnen plaatsvinden.

Cookies

Villa des Roses gebruikt enkele cookies met betrekking tot het gebruik van de website. In essentie gebruiken wij enkel cookies om uw voorkeurstaal te onthouden. Verder zijn er op deze website geen cookies aanwezig.

Privacy voorwaarden

Waarom deze privacyverklaring?

Villa des Roses hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Villa des Roses wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Villa des Roses.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Villa des Roses verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Villa des Roses:

 • Identificatiegegevens (e-mail, datum van reservatie, datum van contact, IP-adres, …)
 • Persoonlijke gegevens die u zelf indient tijdens een reservatie of contactaanvraag
 • Consumptiegewoonten

Wanneer u gebruikmaakt van een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Villa des Roses of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Villa des Roses verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening. In de praktijk gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om u te contacteren bij reservatie of contactaanvraag.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Wij verwerken geen gegevens met betrekking tot marketingdoeleinden.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Villa des Roses en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Villa des Roses zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Villa des Roses. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Villa des Roses heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Toegang door derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de privacy van uw gegevens te respecteren.

Privacyrechten

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Villa des Roses verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.
 • De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Villa des Roses onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Volgende privacy rechten kunnen steeds aangevraagd worden:

 • Toegang tot persoonsgegevens die bewaard zijn door Villa des Roses;
 • Schrapping van persoonsgegevens (‘Right to be Forgotten’);
 • Verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • Updaten, vervolledigen van persoonsgegevens;
 • Overdragen van persoonsgegevens;
 • Beperkte verwerking van persoonsgegevens.

“Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer overeenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ en GDPR (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) wetgeving of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. “

Bij verdere nood aan informatie rond privacy beleid en rechten waarop Villa des Roses persoonsgegevens verzamelt en verwerkt kunt u steeds contact opnemen via het contactformulier op www.villadesroses.be/contact

Bij klachten kunt u contact opnemen met de Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).